Home
grammophon.ch

Das Bernaphon Tischgrammophon ist ein Schweizer Fabrikat / The table model Bernaphon by W. Bestgen Sohn is Swiss Made

Das Bernaphon Tischgrammophon ist ein Schweizer Fabrikat
The table model Bernaphon by W. Bestgen Sohn is Swiss Made